GDPR

Hur Arkon Fastigheter AB behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att din tid som hyresgäst har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför gärna att du läser vidare för att få veta mer.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress mm. Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är  Arkon Fastigheter AB, Östra Järnvägsgatan 14, 573 33 Tranås. Ansvaret gäller både för vår egen behandling men även hur behandlingen görs på annat företag när det utförs på vårt uppdrag.

När du registrerar dig som sökande

När du anmäler ditt intresse för bostad här hos oss samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan / intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge som du själv önskar. När du inte vill stå kvar längre som sökande kan du begära att vi rensar bort dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boende och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från Kronofogdemyndigheten, inkassobolag samt behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en god man eller förvaltare behöver vi även behandla de uppgifterna.

Som Hyresgäst

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresperioden behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar och om vi behöver inhämta uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dem enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresinbetalningar eller skador i lägenhet / fastighet. Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta och enligt lag som står över GDPR såsom Bokföringslagen. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresperioden är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter såsom t.ex hyresavtalet. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial t.ex betalningar kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år enligt Bokföringslagen. Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till annat företag. Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen kan du klaga till oss och till tillsynsmyndigheten samt Datainspektionen.